Wat te doen bij overlijden?

  • Na een overlijden is het belangrijk dat de huisarts of behandeld arts (in een instelling) direct wordt gebeld. De arts stelt namelijk een verklaring van overlijden op. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen bij de gemeente.
  • Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had en kijk of u hier gegevens van kunt vinden. Contacteer de uitvaartverzorger.
  • Ga na of de overledene een testament of (pastorale) wilsbeschikking heeft, waarin eventueel ook uitvaartwensen worden besproken.
  • Neem contact op (of laat de uitvaartverzorger contact opnemen) met een van de priesters.

Een overlijden van een familielid is voor de betrokkenen een aangrijpend gebeuren met blijvende gevolgen. In die eerste dagen is het belangrijk dat het afscheid zelf goed verloopt. De eerste afspraken betreffende datum en tijd van uitvaart worden veelal telefonisch vastgelegd. Dikwijls gebeurt dit via de uitvaartverzorger, die tijdens zijn bezoek aan de nabestaanden contact opneemt met de priester.

Bij een wat uitgebreider bezoek van de priester wordt de uitvaartviering doorgesproken en wordt er gesproken over de overledene en de ervaringen van de familie.

Keuze voor een kerkelijke uitvaart

Het overlijden van iemand komt meestal onaangekondigd. Men is vaak geneigd pas te praten over de uitvaart wanneer het zover is. Binnen een paar uur moeten dan belangrijke keuzes worden gemaakt. Onder andere of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een uitvaart in de katholieke kerk eigenlijk niet alleen een afscheidsviering. Waar het ook om gaat is dat we de overledene toevertrouwen aan God. Een uitvaart kan eigenlijk een Paasviering worden genoemd, omdat er volgens ons geloof sprake is van een overwinning op de dood. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God - die tijdens ons leven met ons mee is gegaan - ons ook door de dood heen zal ver­gezellen.

Herdenken in de gemeenschap

Gedachteniskruisje

Misintenties voor de overledene

Allerzielenviering

Stichting

Kosten

Aan het houden van een kerkelijke uitvaart zijn kosten verbonden. Voor de uitvaartviering wordt  € 500,00  in rekening gebracht. Betaalt men echter kerkbijdrage dan wordt dit bedrag verminderd met de totale kerkbijdrage die de afgelopen vier jaar is betaald. Voor het koor wordt ook een standaard bedrag in rekening gebracht. Over de kosten van de begrafenis of crematie kan de uitvaartverzorger u informeren.